Tính năng

Với phần mềm Niềm Tin, Các công ty/doanh nghiệp/đại lý sản xuất và kinh doanh sẽ từ bỏ cách quản lý thủ công trên trên sổ sách, excel với nhiều nhầm lẫn. Các con số thống kê chỉ ra rằng các Công ty/Doanh nghiệp/Đại lý triển khai thành công phần mềm Niềm Tin sẽ tăng 32% Doanh thu, 40% Năng suất làm việc. Phần mềm Niềm Tin bao gồm các module tính năng chính sau: